•  

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 12 november 2018

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 12 november 2018 aanvang 20.00 uur in het clubhuis van het sportpark Jacobskamp.
De ALV is voor alle leden van Sportclub Den Dungen (afdeling voetbal VV Den Dungen en afdeling korfbal DKV Flash); van de leden onder de 18 jaar zijn de wettelijk vertegenwoordigers van harte welkom.
Agenda 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 20 november 2017 (verslag is onder de uitnodiging geplaatst)
  4. Jaarverslag: toelichting op het gevoerde beleid 2017/2018 en een vooruitblik op 2018/2019 vanuit de commissies Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken.
  5. Financieel overzicht 2017-2018: De balans en de staat van baten en lasten worden ter vergadering toegelicht en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
  6. Benoeming van bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar: Cees van Drunen, Hetty van Grinsven, John van de Westelaken. Er wordt afscheid genomen van Geert Mutsaars, die tijdens de vorige ALV heeft aangekondigd niet meer herkiesbaar te zijn.
  7. Begroting 2018/2019: De ALV wordt geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur de financiële huishouding voor het seizoen 2018/2019 heeft ingericht en op orde wil houden.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Verslag van de belangrijkste punten uit de ALV van 20 november 2017

Jaarverslag 2016-2017
Bij het afleggen van beleidsverantwoording over de gang van zaken binnen de vereniging is –in navolging van andere jaren- opnieuw gebleken dat Sportclub Den Dungen de zaken goed voor elkaar heeft. Er is sprake van een financieel gezonde vereniging waar een groot aantal (getalenteerde) commissie- en kaderleden op enthousiaste en kundige wijze mede uitvoering geeft aan het door het bestuur uitgestippelde beleid. Beleid dat erop gericht is voor de voetballende en korfballende leden een veilig sportklimaat te creëren. Het streven is om op basis van sportieve en verantwoorde inzet met zowel voetbal- als korfbalteams het hoogst mogelijke te bereiken. Eenieder krijgt de kans binnen zijn of haar mogelijkheden plezier aan de sport te beleven. SC Den Dungen wil naast de leden en medewerkers ook graag supporters, ouders en sponsors (talrijk en joviaal aanwezig) aan zich binden. Vanuit de gedachte dat het van grote maatschappelijke waarde is gezamenlijk een vereniging als SC Den Dungen in stand te houden!
 

Financieel overzicht 2016/2017
De balans en de resultatenrekening worden toegelicht. Om grip te houden op de financiële huishouding worden budgethouders (commissievoorzitter en tevens bestuurslid) periodiek geïnformeerd over de diverse kostenposten. Tijdige bijsturing is dan mogelijk. Een gezonde exploitatie is de basis voor goed financieel beleid.
De Vaan MKB-advies heeft de administratie gecontroleerd en heeft in een rapport van bevindingen hierover verslag gedaan. Vastgesteld is onder andere dat de ‘administratie van SC Den Dungen correct is ingericht en op de juiste wijze wordt gevoerd’. De inkomsten zijn correct verantwoord en administratief organisatorische adviezen worden door het bestuur ter harte genomen. De jaarrekening 2016-2017 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Benoeming van bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Marcel van Krieken. De vergadering stemt in met zijn herbenoeming als bestuurslid. Door Geert Mutsaars is aangekondigd dat hij niet herkiesbaar is bij de volgende ALV (nov. 2018). Het bestuur beraadt zich op herschikking van de taken, waarbij het accent ligt op de functie van wedstrijdsecretaris.

Begroting 2017-2018
De begroting 2017/2018 wordt toegelicht. Elke commissievoorzitter kan zijn begroting verdedigen en heeft zicht op de kosten van de bedrijfsvoering binnen de eigen commissie. Naast algemene kosten zijn de kosten te herleiden naar Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken, Wedstrijdzaken Voetbal. Vanwege een geleidelijke contributieverhoging in de afgelopen seizoenen en toename van de sponsorinkomsten is er voldoende dekking van de kosten. De begroting sluit (zonder rekening te houden met afschrijvingen) met een positief saldo.

Terug naar het overzicht