•  

Herinnering: Algemene Ledenvergadering 4-11-2019: uitnodiging, agenda en verslag vorige vergadering

Algemene Ledenvergadering 4-11-2019: uitnodiging, agenda en verslag vorige vergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 4 november 2019 aanvang 20.00 uur in het clubhuis van het sportpark Jacobskamp.
De ALV is voor alle leden van Sportclub Den Dungen (afdeling voetbal VV Den Dungen en afdeling korfbal DKV Flash); van de leden onder de 18 jaar zijn de wettelijk vertegenwoordigers van harte welkom.

 AGENDA

 1. Opening: door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 12 november 2018 (zie hieronder)
 4. Jaarverslag: toelichting op het gevoerde beleid 2018/2019 en een vooruitblik op 2019/2020 vanuit de commissies Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken.
 5. Financieel overzicht 2018-2019: De balans en de staat van baten en lasten worden ter vergadering toegelicht en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.
 6. Benoeming van bestuursleden:
  Afredend en herkiesbaar: Gerard van der Heijden en Dennis Persoons.
  Er wordt afscheid genomen van Hetty van Grinsven, penningmeester, die tijdens de vorige ALV heeft aangekondigd niet meer herkiesbaar te zijn.
  Verder zal Mari van Grinsven zijn functie als voorzitter neerleggen per 1 januari 2020.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen hun interesse kenbaar maken bij het bestuurssecretariaat: secretariaat@scdendungen.nl
 7. Begroting 2019/2020: De ALV wordt geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur de financiële huishouding voor het seizoen 2019/2020 heeft ingericht en op orde wil houden.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Verslag van de belangrijkste punten uit de ALV van 12 november 2018

Jaarverslag 2017-2018
Bij het afleggen van beleidsverantwoording over de gang van zaken binnen de vereniging is opnieuw gebleken dat Sportclub Den Dungen de zaken goed voor elkaar heeft. Er is sprake van een financieel gezonde vereniging waar een groot aantal (getalenteerde) commissie- en kaderleden op enthousiaste en kundige wijze mede uitvoering geeft aan het door het bestuur uitgestippelde beleid. De uitvoering van beleid is zowel gericht op de primaire doelstelling als op maatschappelijk gerelateerde thema’s (o.a. duurzaamheid, rookvrij sportpark, intimidatie in de sport). Gezamenlijk (bestuur, (kader)leden, ouders, sponsors en supporters) blijven we werken aan de goede naam van onze de vereniging. Aanvaardbaar gedrag, normale omgangsvormen en sportiviteit worden daarbij gestimuleerd.
Vanuit de afzonderlijke commissies was er onder aandacht voor:
Accommodatiebeheer: duurzaamheid – verleggen hoofdingang
Activiteitencommissie: organisatie activiteiten (zowel voor eigen leden als maatschappelijk gerelateerd) – geldinzamelacties
Korfbalzaken: Scheidsrechtersopleiding - Korfbalmasterz (invoering spelregelbewijs) Sponsoring:Actualisatie en uitbreiding sponsoronderdelen – nakomen van tegenprestatie Voetbalzaken: taakinhoud technische commissie – gewijzigde competitie-opzet jeugd - integratie Wedstrijdzaken 

Financieel overzicht 2017/2018
De balans en de resultatenrekening worden toegelicht. Het behaalde positieve resultaat (door hogere opbrengsten en lagere kosten ten opzichte van de begroting) wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en de reserves. Het eigen vermogen en de reserve vormen een buffer voor eventuele exploitatietekorten en is bestemd voor het doen van (toekomstige) investeringen. Om grip te houden op de financiële huishouding worden budgethouders (commissievoorzitter en tevens bestuurslid) periodiek geïnformeerd over de diverse kostenposten. Tijdige bijsturing is dan mogelijk. Een gezonde exploitatie is de basis voor goed financieel beleid.

De Vaan MKB-advies heeft -voor het tweede opvolgende jaar- de administratie gecontroleerd en heeft in een rapport van bevindingen hierover verslag gedaan. Vastgesteld is onder andere dat de ‘administratie van SC Den Dungen correct is ingericht en op de juiste wijze wordt gevoerd’. De inkomsten zijn correct verantwoord. Administratief organisatorische adviezen worden door het bestuur ter harte genomen. De jaarrekening 2017-2018 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Benoeming van bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Cees van Drunen en John van de Westelaken Hetty van Grinsven kondigt aan nog één seizoen als penningmeester actief te zijn en bij de volgende ALV haar bestuursfunctie neer te leggen. Allen worden door de vergadering herkozen om zitting te nemen in het bestuur.

Afscheid werd genomen van bestuurslid Geert Mutsaars. Maar liefst negen jaar lang heeft hij de commissie Wedstrijdzaken aangestuurd en zelf daarbij de functie van wedstrijdsecretaris vervult. Een arbeidsintensief baantje. Het onderhouden van contacten met de KNVB en collega- verenigingen, het plannen van wedstrijden, inroosteren van scheidsrechters, regelen van weekenddiensten en het deelnemen aan de bestuursvergaderingen. Zo maar een greep uit het takenpakket van Geert! Met veel enthousiasme, tact, een flexibele opstelling en met invoelend vermogen heeft hij zijn werkzaamheden altijd verricht. Een echte clubman -inmiddels meer dan veertig jaar lid- die gelukkig betrokken blijft bij onze club als begeleider van Den Dungen 1. Bestuur en leden danken Geert voor de fijne samenwerking en de kundige wijze waarop hij inhoud heeft gegeven aan zijn bestuurswerkzaamheden. We wensen hem veel geluk en succes toe voor de toekomst!

Begroting 2018-2019
Er wordt een sluitende begroting 2018/2019 gepresenteerd. Elke commissievoorzitter kan zijn begroting verdedigen en heeft zicht op de kosten van de bedrijfsvoering binnen de eigen commissie. Naast algemene kosten zijn de kosten te herleiden naar Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken, Wedstrijdzaken Voetbal. Vanwege een geleidelijke contributieverhoging in eerdere seizoenen en toename van de sponsorinkomsten is er voldoende dekking van de kosten.

Terug naar het overzicht