•  

Uitnodiging Algemene jaarvergadering Supportersclub Den Dungen.

Hierbij nodigt het bestuur van Supportersclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV)

op maandag 25 november 2019 aanvang 20.00 uur in “Ons clubhuis”.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag jaarvergadering van 19 november 2018
4. Financieel verslag
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming kascommissie + reserve
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
9. Feestavond
10. Activiteiten
11. Sponsoring
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wij hopen vele van jullie te mogen begroeten.

Hein van Roij
Secretataris

Terug naar het overzicht