•  

Verslag van de jaarvergadering van de Supportersclub d.d. 19 november 2018

Verslag jaarvergadering Supportersclub 19 november 2018

 1. Opening:
  De secretaris heet iedereen van harte welkom op deze jaarvergadering, de secretaris zal vanavond de vergadering voorzitten omdat de voorzitter andere verplichtingen had en daarom niet aanwezig kan zijn.
  Misschien dat de mindere opkomst ook te maken kan hebben met de wedstrijd Duitsland-Nederland. Het gaat goed met de supportersclub, het aantal leden blijft stabiel, op dit moment hebben we 112 leden. Aan de opkomst te zien hebben de leden alle vertrouwen in het bestuur en vinden het daarom niet noodzakelijk om op de ALV aanwezig te zijn.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen:
  Er zijn geen belangrijke stukken binnen gekomen. Aanwezig 4 bestuursleden en 6 leden. Er zijn afmeldingen ontvangen van Jan Ondersteijn, Claus Spierings en Rini Kerkhof. Zoals jullie al wel hebben gezien hebben we een mooi kassa hokje geschonken gekregen van SCI wat bij de ingang gestald staat. Ook vragen we aandacht voor de Rabo clubcampagne waarvoor de stembiljetten inmiddels verstuurd zijn, er kan zowel op Supportersclub als op de Sportclub gestemd worden.
 3. Verslag jaarvergadering 6 november 2017:
  Dit verslag is gepubliceerd op de website van SC Den Dungen. Er zijn geen opmerkingen op het verslag en wordt hierbij met dank aan de samensteller goedgekeurd.
 4. Financieel verslag seizoen 2017-2018 en begroting 2018-2019:
  Dit overzicht wordt gepresenteerd op het grote scherm via de beamer, Henk Hellings geeft een uitgebreide toelichting op dit overzicht. Duidelijk is te zien dat de supportersclub een financiële gezonde vereniging is. Na de toelichting van Henk worden er verder geen vragen gesteld, waaruit blijkt dat alles duidelijk is.
  Hierna wordt de begroting 2018-2019 gepresenteerd, ook hier zijn na de toelichting van Henk geen vragen meer en gaan de leden akkoord met de gepresenteerde begroting.
 5. Verslag kascommissie:
  Jan Ondersteijn heeft samen met Claus Spierings de kascontrole uitgevoerd. Ze hebben de boekhouding en de daarbij behorende bescheiden over het seizoen 2017-2018 gecontroleerd. Jammer genoeg konden beiden niet aanwezig zijn op de vergadering. Op het scherm wordt het ondertekend overzicht getoond met de opmerking van de controleurs dat alles er perfect uit zag. En een groot compliment voor de financiële status. Het bestuur wil de vergadering dan ook voorstellen om decharge te verlenen voor de financiële verantwoording over het seizoen 2017-2018, wat akkoord wordt bevonden.
 6. Benoeming kascommissie:
  Jan Ondersteijn wordt bedankt voor zijn bewezen diensten tijdens de afgelopen 2 seizoenen. Claus Spierings gaat zijn tweede jaar in en krijgt daarbij assistentie van Marcel van Krieken. Rini Kerkhof is
  bereid gevonden als nieuwe reserve te fungeren.
 7. Pauze:
  Deze werd overgeslagen en de aangeboden consumptie uitgesteld tot na de vergadering zodat we nog konden genieten van het Nederlands elftal tegen Duitsland.
 8. Bestuursverkiezing:
  Dit jaar was Hemke vd Aa aftredend en herkiesbaar. Er was geen nieuwe kandidaat aangemeld, Hemke werd met algemene instemming weer voor een periode van 4 jaar gekozen. Hemke proficiat.
 9. Feestavond:
  Deze zal worden gehouden op vrijdag 21 december 2018. Aanvang 20.30 uur in “Ons Clubhuis” We hebben de formatie RUM opnieuw gecontracteerd, en hopen wederom op een grote opkomst en goede sfeer. Op deze avond zullen de hapjes worden verzorgd door  La Bourgogne Catering, ook zal vanaf +/- 23.00 uur de snackhoek open zijn voor een hapje.
 10. Activiteiten:
  Het latje trappen op zondag gaat nog steeds goed waarvoor dank aan hoofsponsor “Ons Clubhuis” Daniella en Iwan. Nieuw is de Man of the Match en voetballer van het seizoen. Dan is er gratis erwtensoep op 9 december 2018, dit wordt wederom mogelijk gemaakt door Marco Vissers en Koen Plieger waarvoor alvast dank. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal opnieuw de uitreiking van de Theo van Vessem trofee (groenwitter van het jaar) plaatsvinden; wij hebben een potentiele kandidaat op het oog, die dan ook toegevoegd wordt aan de “Walk of Fame”, Ook zullen er een aantal “Duimen” worden uitgereikt aan personen als blijk van waardering voor hun inzet. ( ook leden kunnen hiervoor potentiele personen aanmelden) De jaarlijkse fietstocht op Eerste Pinksterdag 2019 zal ook weer gehouden worden. Het huldigen van de kampioenen moeten we kijken hoe we dit doen omdat de competitie voortaan gelijktijdig stopt met het eerste elftal.
 11. Sponsering:
  De supportersclub heeft in goed overleg de volgende sponsorbedragen afgesproken met de Sportclub. Als hoofdsponsor van het pupillen weekend een bedrag van € 750,- . Ook een bedrag van € 750,- voor het opleiden van jeugdtrainers en leiders. Ook is € 500,- toegezegd voor de gezamenlijke pot van de selectie. Nieuw is de pupil van de week, hiervoor zijn nieuwe shirts gedrukt en zal de supportersclub de bal met handtekeningen schenken.
 12. Rondvraag:
  Marcel van Krieken: Wil als eerste punt melden dat de samenwerking tussen de supportersclub en de spelersraad van de selectie steeds meer vorm begint te krijgen. Het eerste overleg heeft inmiddels plaats gevonden wat door beiden als positief werd ervaren. Er is gesproken over lidmaatschap van de supportersclub, deelname aan de fietstocht en aanwezigheid op de feestavond. De supportersclub reageert dat het geen gedwongen lidmaatschap moet worden. Ook dat de supportersclub niet het doel heeft om actieve spelers te benaderen als lid. Hoe we voor elkaar iets kunnen betekenen moet nog verder uitgewerkt worden. Ook wil hij melden dat de selectie zeer lovend is over het initiatief van de Man of the Match, hier wordt in de kleedkamer veel over gesproken. De supportersclub vindt het ook mooi
  dat de spelersraad de hoofdsponsor hiervan heeft aangedragen. Verder vraagt Marcel of het mogelijk is om te kijken of de korfbal bij sommige activiteiten betrokken kan worden, en dan met name de jeugd van de korfbal. Dit omdat de sportclub hier meerdere malen over is aangesproken.
  Geert Mutsaars: Wil alleen melden om vooral zo door te gaan.
  Francois de Goey: Vraagt of de supportersclub ooit heeft geïnformeerd of er een subsidie regeling is van de gemeente? Hans van Lieshout meldt dat dit niet is in Sint Michielsgestel, Hemke zal nog eens navraag doen.
 13. Sluiting: De secretaris welke vanavond de vergadering met veel plezier heeft geleid bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. Hij stelt voor om de consumptie van de pauze en gezamenlijk nog een consumptie en hapje te nuttigen welke aangeboden worden door de supportersclub.

Terug naar het overzicht