•  

Corona spelbreker, jaarvergadering verzet naar 2021

Tijdens een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) legt het bestuur aan de leden verantwoording  af over het gevoerde beleid. Over het seizoen 2019-2020 dient dat formeel nog voor 1 januari a.s. te gebeuren. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we echter niet fysiek bij elkaar komen en daarom kiezen wij ervoor na afloop van het seizoen 2020-2021 met de leden in gesprek te gaan.  Voor zover relevant wordt tussentijds informatie verstrekt. Zo werd eerder via de nieuwsbrief en website melding gemaakt van de gewijzigde samenstelling van het bestuur  .

Toen in maart 2020 ook ons land nadrukkelijk te maken kreeg met de gevolgen van een wereldwijde virusuitbraak konden we niet bevroeden wat hiervan de gevolgen zouden zijn.  Inmiddels weten we dat wel. Veel menselijk leed, een zware druk op het  zorgsysteem, een ontwrichte samenleving en grote economische schade.  Als we in alle eenvoud corona even op ons eigen clubje betrekken, moet vastgesteld worden dat onze voetbal- en korfbalsport gedurende minstens twee seizoenen ontregeld zal zijn. Onze medewerkers van accommodatiebeheer hadden de handen vol aan invoering en handhaving van coronamaatregelen om zodoende de leden nog mondjesmaat te laten sporten. Ook het vrijwilligerskader van de jeugd spande zich in om deze doelgroep –binnen de richtlijnen- sportplezier te blijven bieden. Vanuit alle geledingen binnen onze vereniging ondervinden we steun om er gezamenlijk het beste van te maken. Als we straks weer normaal kunnen voetballen en korfballen en onze bedrijfsvoering weer echt op gang komt, weten we dat we kunnen rekenen op de trouwheid van onze leden, de inzet van vrijwilligers en clubhuismedewerkers en de constructieve samenwerking met supporters, sponsors, collega-verenigingen en gemeente.

SC Den Dungen beschikt over een gezonde financiële huishouding. Dat  is één van de voorwaarden om onze leden binnen een veilig en gezonde omgeving te laten voetballen en korfballen.  Financiën op orde betekent voor onze club dat we niet meer uitgeven dan er binnen komt en we reserves aanhouden om tegenvallers op te vangen.  Het seizoen 2019-2020 werd met een positief resultaat afgesloten.  Met gerichte duurzaamheidinvesteringen (zoals de aanschaf van zonnepanelen) proberen we de exploitatiekosten (in dit geval energiekosten) te verminderen.  De zonnepanelen zijn gefinancierd met subsidies en uit eigen middelen. Zowel de vermogens- als liquiditeitspositie van de vereniging zijn van een aanvaardbaar niveau.
Zoals bepaald in de statuten dient de jaarrekening te worden  onderzocht door een financieel deskundige. Door het bestuur is aan Martin Lamers Administraties een opdracht verstrekt om een verklaring van de getrouwheid van de stukken over het boekjaar 2019/2020 af te geven. In het uitgebrachte rapport van bevindingen is geconcludeerd dat er geen onregelmatigheden of onvolkomenheden in de gevoerde administratie en de verantwoording zijn aangetroffen.

Terug naar het overzicht