•  

Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering dd 20 september 2021

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 20 september 2021 aanvang 20.00 uur in het clubhuis van het sportpark Jacobskamp.
De ALV is voor alle leden van Sportclub Den Dungen (afdeling voetbal VV Den Dungen en afdeling korfbal DKV Flash); van de leden onder de 18 jaar zijn de wettelijk vertegenwoordigers van harte welkom. Vanwege corona was al gecommuniceerd dat op deze avond zowel de ALV 2019-2020 als wel 2020-2021 worden gehouden. Onder de agenda 

Agenda 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 4 november 2019 (zie hieronder)
  4. Jaarverslag: toelichting op het gevoerde beleid 2019/2020 en 2020/2021 en een vooruitblik op 2021/2022 vanuit de commissies Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken.
  5. Financien: De balans en de staat van baten en lasten worden ter vergadering toegelicht en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.De ALV wordt geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur de financiële huishouding voor het seizoen 20121/2022 heeft ingericht en op orde wil houden.
  6. Benoeming van bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar: John van de Westelaken. Er wordt afscheid genomen van Marcel van Krieken, die tijdens de vorige ALV heeft aangekondigd niet meer herkiesbaar te zijn. Als aspirant bestuurslid wordt Henk van Gestel voorgedragen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Belangrijkste punten uit de ALV van 4 november 2019

 

Jaarverslag 2018-2019

Bij het afleggen van beleidsverantwoording over de gang van zaken binnen de vereniging is opnieuw gebleken dat Sportclub Den Dungen de zaken goed voor elkaar heeft.  Er is sprake van een financieel gezonde vereniging waar een groot aantal commissie- en kaderleden op enthousiaste en kundige wijze mede uitvoering geeft aan het door het bestuur uitgestippelde beleid.  De uitvoering van  beleid is zowel gericht op de primaire doelstelling als op maatschappelijk gerelateerde thema’s (o.a. duurzaamheid, rookvrij sportpark, intimidatie in de sport). Gezamenlijk (bestuur, vrijwilligers, ouders, sponsors en supporters) blijven we werken aan de goede naam van onze vereniging. Aanvaardbaar gedrag, normale omgangsvormen en sportiviteit wordt daarbij gestimuleerd.

Vanuit de afzonderlijke commissies was er onder andere aandacht voor:

Accommodatiebeheer: duurzaamheid: o.a. zonnepanelen – verleggen hoofdingang
Activiteitencommissie: organisatie activiteiten (zowel voor eigen leden als maatschappelijk gerelateerd) – acties fondswerving

Korfbalzaken: Lichte groei senioren- en jeugdleden (11 teams: 7 senioren en 4 jeugd) - doelstelling Flash 1 binnen en buiten bereikt: behoud 1e klasse - scheidsrechters
Sponsoring:Actualisatie en uitbreiding sponsoronderdelen – nakomen van tegenprestatie
Voetbalzaken: organisatie en verantwoordelijkheden binnen Voetbalzaken – voetbalactiviteiten – opleidingen 

 

Financiën

Jaarrekening

De balans en de resultatenrekening worden toegelicht. Het behaalde positieve resultaat (door hogere opbrengsten en lagere kosten ten opzichte van de begroting) wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en de reserves. Het eigen vermogen vormt een buffer voor eventuele exploitatietekorten. De reserve is bestemd voor inventarisinvesteringen. Om grip te houden op de financiële huishouding worden  budgethouders (bestuursleden) periodiek geïnformeerd over de diverse kostenposten. Tijdige bijsturing is dan mogelijk. Een gezonde exploitatie is de basis voor goed financieel beleid. 

De Vaan MKB-advies heeft de administratie gecontroleerd en heeft in een rapport van bevindingen hierover verslag gedaan.
Uit de controle zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. De administratieve organisatie is adequaat van opzet en het gebruikte financiële systeem voldoet aan de hieraan voor een organisatie als SC Den Dungen gestelde eisen,
De jaarrekening 2018-2019 wordt door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Begroting

Er wordt een sluitende begroting 2019/2020 gepresenteerd. Elke commissievoorzitter kan zijn begroting verdedigen en heeft zicht op de kosten van de bedrijfsvoering binnen de eigen commissie. Naast algemene kosten zijn de kosten te herleiden naar Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken. Zowel opbrengsten als kosten liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als in het voorgaande seizoen

 

Benoeming van bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar: Gerard van der Heijden en Dennis Persoons. Beide bestuursleden worden door de vergadering herbenoemd en zullen hun bestuursfunctie van resp. Accommodatiebeheer en Korfbalzaken continueren.

Nieuw bestuurslid: Paul Schouten is voorgedragen als bestuurslid en wordt als zodanig benoemd. Hij zal zitting nemen in de commissie Voetbalzaken en zich specifiek bezig houden met de jeugdafdeling.

Aftredend en niet herkiesbaar:
Afscheid werd genomen van bestuurslid Hetty van Grinsven, die in 2007 betrokken raakte bij Dameskorfbalclub Flash. Niet alleen om actief de korfbalsport te beoefenen, maar ook om bestuurlijk actief te zijn. Beroepsmatig was Hetty geïnteresseerd in het voeren van administratie voor bedrijven en particulieren. En dus lag het voor de hand dat ze voor haar vrijwilligerswerk voor de korfbalvereniging koos voor het penningmeesterschap.

Toen de voetbalvereniging en de korfbalclub in 2013 fuseerden, was ze ook bereid om voor de nieuwe rechtspersoon SC Den Dungen de financiële administratie te voeren.
De collega’s van het nieuw geformeerde bestuur van SC Den Dungen  leerde haar kennen als een vrouw die staat voor haar zaak , haar mening niet onder stoelen of banken steekt en altijd het belang van de club wil dienen.

De administratie had ze altijd op orde. Nauwgezet en betrokken als ze is, zorgde ze voor een deugdelijke registratie en adequate informatie. Daarnaast heeft ze binnen de korfbalafdeling ook op succesvolle wijze bijgedragen aan het Master Arbitrageplan. We zijn Hetty veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij voor onze vereniging verricht heeft, voor de plezierige samenwerking en voor de manier waarop ze zowel Flash als SC Den Dungen in de afgelopen 12 jaar heeft ondersteund!


Financiën: uitvoering en eindverantwoordelijkheid
Giel van Emmerik is bereid de financiële administratie te gaan voeren. Hij ambieert echter geen bestuursfunctie. In het bestuur zal Mari van Grinsven tijdelijk de eindverantwoordelijkheid ‘financiën’ op zich nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht