•  

Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering dd 26 september 2022

Hierbij nodigt het bestuur van Sportclub Den Dungen haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 26 september 2022 aanvang 20.00 uur in het clubhuis van het sportpark Jacobskamp.
De ALV is voor alle leden van Sportclub Den Dungen (afdeling voetbal VV Den Dungen en afdeling korfbal DKV Flash); van de leden onder de 18 jaar zijn de wettelijk vertegenwoordigers van harte welkom. 

Agenda 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen ALV 20 september 2021 (zie hieronder)
  4. Jaarverslag: toelichting op het gevoerde beleid 2021/22 en een vooruitblik op 2022/2023 vanuit de commissies Accommodatiebeheer, Activiteiten, Korfbalzaken, Sponsoring, Voetbalzaken.
  5. Contributie: toelichting ontwikkelingen rondom contributie.
  6. Financien: De balans en de staat van baten en lasten worden ter vergadering toegelicht en ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd.De ALV wordt geïnformeerd over de wijze waarop het bestuur de financiële huishouding voor het seizoen 2022/2023 heeft ingericht en op orde wil houden.
  7. Benoeming van bestuursleden: Aftredend en herkiesbaar: Mari van Grinsven, Gerard vd Heijden, Paul Schouten en Dennis Persoons.  Als aspirant bestuurslid wordt Tim Roefs voorgedragen.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

 

Belangrijkste punten uit de ALV van 20 septmeber 2021

Jaarverslag 2019-2020/2020-2021

Tijdens een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) legt het bestuur aan de leden verantwoording  af over het gevoerde beleid. Omdat vanwege de coronamaatregelen het niet mogelijk was fysiek bij elkaar te komen werd er (in overleg met de leden) voor gekozen om na afloop van het seizoen 2020-2021 ook verantwoording af te leggen over 2019-2020. 

In maart 2020 kreeg ook ons land nadrukkelijk te maken kreeg met de gevolgen van een wereldwijde virusuitbraak  Veel menselijk leed, een grote druk op het  zorgsysteem, een ontwrichte samenleving en grote economische schade.  Gedurende twee seizoenen was ook de voetbal- en korfbalsport gedurende minstens twee seizoenen ontregeld. Onze medewerkers van accommodatiebeheer hadden de handen vol aan invoering en handhaving van coronamaatregelen om zodoende de leden nog mondjesmaat te laten sporten. Ook het vrijwilligerskader van de jeugd spande zich in om deze doelgroep –binnen de richtlijnen- sportplezier te blijven bieden. Vanuit alle geledingen binnen onze vereniging werd steun ondervonden. Toen we weer normaal onze sport konden bedrijven en de bedrijfsvoering weer echt op gang kwam, konden we rekenen op de trouwheid van onze leden, de inzet van vrijwilligers en clubhuismedewerkers en de constructieve samenwerking met supporters, sponsors, collega-verenigingen en gemeente.

Bij het afleggen van beleidsverantwoording over de gang van zaken binnen de vereniging is opnieuw gebleken dat Sportclub Den Dungen de zaken goed voor elkaar heeft.  Er is sprake van een financieel gezonde vereniging waar een groot aantal (getalenteerde) commissie- en kaderleden op enthousiaste en kundige wijze mede uitvoering geeft aan het door het bestuur uitgestippelde beleid.  De uitvoering van  beleid is zowel gericht op de primaire doelstelling als op maatschappelijk gerelateerde thema’s (o.a. duurzaamheid, rookvrij sportpark, intimidatie in de sport). Gezamenlijk (bestuur, (kader)leden, ouders, sponsors en supporters) blijven we werken aan de goede naam van onze de vereniging. Aanvaardbaar gedrag, normale omgangsvormen en sportiviteit wordt daarbij gestimuleerd.

Vanuit de afzonderlijke commissies was er onder andere aandacht voor:

Accommodatiebeheer: duurzaamheid: o.a. zonnepanelen – verleggen hoofdingang
Activiteitencommissie: organisatie activiteiten (zowel voor eigen leden als maatschappelijk gerelateerd) – acties fondswerving

Korfbalzaken: Leden aantal stabiel- doelstelling Flash 1 binnen en buiten bereikt: behoud 1e klasse - -verlenging contract hoofdtrainer
Sponsoring: Actualisatie en uitbreiding sponsoronderdelen – contracten Jako (kleding) en Voets Bedrijfskleding (hoofdsponsor) afgesloten.
Voetbalzaken: organisatie en verantwoordelijkheden binnen Voetbalzaken – voetbalactiviteiten – verlenging contract hoofdtrainer

Financieel overzicht 2019/2020 en 2020/2021

De balans en de resultatenrekening worden toegelicht. Over beide seizoenen werd een positief resultaat behaald. Positieve resultaten zijn toegevoegd aan het eigen vermogen en de reserves. Het eigen vermogen vormt een buffer voor eventuele exploitatietekorten. De coronaperiode kon in financieel opzicht positief overbrugd worden. Sommige opbrengsten liepen weliswaar terug, maar ook de kosten waren minder. Bovendien kon gebruik gemaakt worden van compensatieregelingen van de overheid. Martin Lamers Administraties heeft op 16 december 2020 en op 4 september 2021 een rapport van bevindingen de administratie gecontroleerd en heeft in een rapport van bevindingen hierover verslag gedaan.
Geconcludeerd werd dat er geen onregelmatigheden of onvolkomenheden in de gevoerde administratie en de verantwoording zijn aangetroffen.

De jaarrekeningen 2019-2020 en 2020-2021 worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd.

Benoeming van bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar: John van de Westelaken
Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel van Krieken
Nieuw bestuurslid: Henk van Gestel

Begroting 2021-2022

Er wordt een sluitende begroting 2021/2022 gepresenteerd. Elke commissievoorzitter kan zijn begroting verdedigen en heeft zicht op de kosten van de bedrijfsvoering binnen de eigen commissie. Om grip te houden op de financiële huishouding worden  budgethouders (commissievoorzitter en tevens bestuurslid) periodiek geïnformeerd over de diverse kostenposten. Tijdige bijsturing is dan mogelijk. Een gezonde exploitatie is de basis voor goed financieel beleid. 

 

Terug naar het overzicht